Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác khoa học quân sự

Công tác khoa học, công nghệ và môi trường (KHCN-MT) quân sự là một bộ phận không thể tách rời nền KHCN-MT quốc gia. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) và được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác KHCN-MT trong quân đội không ngừng phát triển về mọi mặt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công tác KHCN-MT đã có nhiều đóng góp thiết thực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của quân đội. Trong lĩnh vực khoa học nghệ thuật quân sự, kết quả nghiên cứu đã cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước các vấn đề về dự báo tình huống chiến lược; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Cung cấp cơ sở lý luận khoa học góp phần xây dựng và triển khai chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam; nghiên cứu các vấn đề về xây dựng tổ chức lực lượng, phương châm chiến lược, hình thức chiến tranh, hình thức tác chiến, nguyên tắc chỉ đạo tác chiến, phát triển nghệ thuật tác chiến chiến lược, chiến dịch, chiến thuật.

Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn quân sự, toàn quân triển khai các nội dung nghiên cứu nhằm phát huy, động viên sức mạnh tổng hợp của toàn dân, cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các giải pháp góp phần tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Chủ động đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng, làm thất bại mọi âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch...

Về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ và y-dược quân sự, các cơ quan, đơn vị quân đội tập trung xây dựng và triển khai nhiều chương trình, đề án KHCN trọng điểm cấp quốc gia, như: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia và nhiều đề tài độc lập cấp Nhà nước. Đồng thời, tích cực xây dựng và triển khai nhiều chương trình, đề án, nhiệm vụ KHCN cấp BQP, cấp bộ, ngành, địa phương. Đã từng bước làm chủ trong thiết kế, chế tạo nhiều tổ hợp vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, năng lực nghiên cứu trên một số lĩnh vực đã có bước tiến lớn, như: Công nghệ điện tử vi mạch, quang điện tử, tự động điều khiển, vật liệu, cơ khí chính xác, công nghệ thông tin... Nhiều sản phẩm nghiên cứu đã đưa vào phục vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm sức khỏe bộ đội. Đặc biệt, ngành quân y đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép tạng, ghép đa tạng, trong đó có những kỹ thuật ghép tạng phức tạp lần đầu tiên thực hiện ở nước ta.

Những năm qua, các đơn vị quân đội đã chủ động nghiên cứu, làm nòng cốt trong xử lý, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường. Tổ chức xử lý chất độc hóa học/dioxin ở các khu vực sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa và Phù Cát; khởi động dự án tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hòa; thúc đẩy các hoạt động giải quyết chính sách cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin; các hoạt động khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh, thông qua những dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế và nhiều bộ, ngành, địa phương.

Qua việc triển khai các nhiệm vụ KHCN-MT, hằng năm, toàn quân đã huy động hàng nghìn lượt nhà khoa học tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện nâng cao mặt bằng trình độ KHCN quân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ KHCN có trình độ cao trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ KHCN quân đội đã có bước phát triển về cả số lượng và chất lượng; số cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, học hàm phó giáo sư, giáo sư không ngừng tăng. Trong quân đội đã hình thành một số cơ sở nghiên cứu sâu chuyên ngành và đa ngành, một số tập thể nghiên cứu sâu, nhóm nghiên cứu trẻ trên một số lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để chủ động và sẵn sàng tiếp cận năng lực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Để khẳng định vị trí, vai trò của KHCN-MT đối với sự lớn mạnh của quân đội và sự phát triển bền vững của quốc gia trong kỷ nguyên của cuộc CMCN 4.0, công tác KHCN-MT trong quân đội thời gian tới tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trước hết là tổ chức nghiên cứu bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về nghệ thuật quân sự Việt Nam, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng. Tập trung mọi nỗ lực nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm KHCN có tính đột phá; một số sản phẩm mang tầm cỡ quốc gia. Gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu với sản xuất quốc phòng; phấn đấu đưa thật nhiều kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn. Chủ động đổi mới cơ bản, toàn diện, đồng bộ cơ chế quản lý và cơ chế hoạt động KHCN-MT trong quân đội, phù hợp với cơ chế, chính sách KHCN quốc gia.

Để đạt được những mục tiêu trên, các cấp bộ đảng, người chỉ huy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN-MT với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức hoạt động KHCN-MT; tăng cường đầu tư nguồn lực cho hoạt động KHCN-MT, đưa Quỹ phát triển KHCN của BQP vào hoạt động; mở rộng phát huy mô hình các doanh nghiệp quân đội tham gia nghiên cứu KHCN, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Trong xây dựng và triển khai nhiệm vụ KHCN bảo đảm theo hướng phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nhiệm vụ KHCN phải xuất phát từ nhu cầu đặt hàng của đơn vị; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, đẩy mạnh tiếp cận năng lực của cuộc CMCN 4.0. Chú trọng ứng dụng kết quả nghiên cứu, nâng cao tỷ lệ sản phẩm nghiên cứu đưa vào trang bị trong quân đội.

Để công tác KHCN-MT của quân đội phát triển, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, ngân sách cho hoạt động KHCN-MT. Việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức KHCN cũng như giải quyết các nhiệm vụ KHCN cấp bách của quân đội trong việc nghiên cứu, hiện đại hóa, khai thác làm chủ VKTBKT, nhất là VKTBKT công nghệ cao. Tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị của BQP tham gia các chương trình, đề án trọng điểm tiếp cận các lĩnh vực công nghệ trọng điểm của cuộc CMCN 4.0. Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi bằng các cơ chế, chính sách đặc thù trong việc đào tạo, xây dựng và đãi ngộ đội ngũ cán bộ KHCN phù hợp với hoạt động đặc thù thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Sớm có chính sách hỗ trợ các tổ chức KHCN trong quân đội có khả năng nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng; chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị toàn quân chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai công tác khoa học quân sự hiệu quả, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và có những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thiếu tướng NGÔ VĂN GIAO

Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng

Tin khác

Ngư dân tử vong do ngộ độc khí trong khoang tàu cá

Ngư dân tử vong do ngộ độc khí trong khoang tàu cá

Giữa điểm sôi căng thẳng Mỹ-Trung, quyền lực mềm của Bắc Kinh 'hồi sinh' tranh cãi dai dẳng

Giữa điểm sôi căng thẳng Mỹ-Trung, quyền lực mềm của Bắc Kinh 'hồi sinh' tranh cãi dai dẳng

Xót xa bức ảnh chú gấu Bắc Cực cố đẩy du thuyền ra khỏi nơi ở của mình

Xót xa bức ảnh chú gấu Bắc Cực cố đẩy du thuyền ra khỏi nơi ở của mình

2 thi thể trong thùng bê tông: Bí ẩn người thuê nhà

2 thi thể trong thùng bê tông: Bí ẩn người thuê nhà

Xử lý nợ xấu và mối lo sở hữu chéo, cổ tức

Xử lý nợ xấu và mối lo sở hữu chéo, cổ tức

Dịch vụ sửa nhà, đáp ứng ngay sau 'cú click chuột'

Dịch vụ sửa nhà, đáp ứng ngay sau 'cú click chuột'

Đi giải quyết va chạm xe máy cho con trai, bố bị đâm tử vong

Đi giải quyết va chạm xe máy cho con trai, bố bị đâm tử vong

Quảng Nam: Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung - Tây Nguyên

Quảng Nam: Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung - Tây Nguyên

Hà Nội FC và B.Bình Dương dắt tay vào bán AFC Cup 2019

Hà Nội FC và B.Bình Dương dắt tay vào bán AFC Cup 2019

Ngân hàng thời số hóa: Liên kết với Fintech để cùng thắng

Ngân hàng thời số hóa: Liên kết với Fintech để cùng thắng